Podmienky

 • Zaregistrujte sa vyplnením údajov v časti Registrácia. Zúčastniť sa môžu iba osoby staršie ako 18 rokov a nemôžu sa zúčastniť zamestnanci spoločnosti BANDI, ani ich rodinní príslušníci. Registrácia jedného páru je možná iba z jednej e-mailovej adresy.
 • Nahrajte svoje fotografie – odporúčame poslať viac ako jednu, maximálne však 10 fotografií ženícha z vašej svadby.
 • Fotografie musia spĺňať nasledujúce podmienky:
  • Ženích musí mať na sebe oblek módnej značky BANDI (ostatné doplnky toto spĺňať nemusia), na snímkach môže byť nevesta a svadobní hostia.
  • Fotografia musí byť zhotovená v decembri v roku 2023 alebo v roku 2024.
  • Fotografie zasielajte vo formáte JPEG, iba vo farebnom prevedení. Čiernobiele ani inak farebne upravené fotografie nebudú schválené.
  • Fotografie nesmú obsahovať logá, texty, reklamu, nevhodný a sexuálny obsah či inú grafiku.
  • Podmienkou získania odmeny je, že všetky zaslané snímky vlastníte v tlačovej kvalite zodpovedajúcej najmenej 12 Mpx a vlastníte aj autorské práva k týmto fotografiám.
 • Všetky osoby zachytené na fotografii musia vyplniť a podpísať formulár obsahujúci súhlas so zverejnením fotografie a s jej spracovaním na reklamné účely. Bez tohto súhlasu všetkých osôb nemôžu byť fotografie zverejnené v galérii a zaradené do výberu.
 • Všetky maloleté osoby zachytené na fotografiách musia mať tiež vyplnený formulár obsahujúci súhlas zákonného zástupcu s uverejnením fotografie a s jej spracovaním na reklamné účely. Formulár musí byť podpísaný zákonným zástupcom maloletej osoby.
 • Registrovať sa, nahrávať fotografie a súhlasy so zverejnením je možné do 30. 11. 2024. Fotografie, ktoré nebudú mať po tomto dátume nahrané platné súhlasy všetkých osôb, nebudú postúpené do výberu komisie.
 • Po ukončení registrácie, komisia na čele s majiteľom značky BANDI, vyberie z prihlásených fotografií spĺňajúcich všetky podmienky tú najlepšiu.
 • Podmienkou odovzdania ocenenia je uzavretie zmluvy a poskytnutie autorského práva k fotografiám spoločnosti Pánske obleky Bandi, súhlas na ich prípadné ďalšie spracovanie a celoplošnú propagáciu a zabezpečenie udelenia uvedeného súhlasu aj od všetkých ostatných osôb zachytených na fotografiách.
 • V prípade neposkytnutia/nezabezpečenie tohto súhlasu nebude odmena vyplatená.
 • V prípade odobratia súhlasu zo strany vlastníka ocenenej fotografie alebo ktorejkoľvek osoby zachytenej na týchto fotografiách musí byť odmena vrátená, ak už bola vyplatená.
 • V prípade, že nie ste autorom prihlásených fotografií (napr. ak pre vás fotografie zhotovoval profesionálny fotograf), odporúčame, aby ste si v zmluve s autorom výslovne dohodli, že vám autor udeľuje licenciu na použitie fotografií v maximálnom možnom rozsahu. Odporúčame, aby vás zmluva s autorom oprávňovala najmä na nasledujúce použitie fotografií:
  • na použitie fotografií v pôvodnej, spracovanej a inak zmenenej podobe,
  • na použitie všetkými spôsobmi užívania, predovšetkým rozmnožovanie diela, šírenie diela a na zdieľanie diela s verejnosťou,
  • na použitie na súkromné aj komerčné účely,
  • na použitie v neobmedzenom rozsahu,
  • nie ste povinní uvádzať označenie autora,
  • ste oprávnení udeliť tretej osobe sublicenciu k fotografiám alebo ich časti,
  • ste oprávnení postúpiť licenciu k fotografiám aj bez súhlasu autora,
  • licencia je udelená na dobu trvania majetkového práva k fotografiám,
  • autor na vás prevádza všetky svoje majetkové práva, ktoré mu ako zhotoviteľovi fotografického diela patria podľa autorského zákona.
 • Vyhlásenie prebehne najneskôr 28. 2. 2025.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže alebo aj jej zrušenie.

Nenašli ste, čo vás zaujímalo? Prečítajte si najčastejšie kladené otázky.