Podmienky

 • Usporiadateľom tejto udalosti je módna značka Pánske obleky BANDI.
 • Zúčastniť sa môžu iba osoby staršie ako 18 rokov.
 • Udalosti sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti BANDI, ani ich rodinní príslušníci.
 • Po ukončení registrácie komisia na čele s majiteľom značky BANDI, vyberie z prihlásených fotografií spĺňajúcich všetky podmienky tú najlepšiu.
 • Registrovať sa, nahrávať fotografie a súhlasy so zverejnením môžete len do 31. 10. 2020. Fotografie, ktoré nebudú mať po tomto dátume nahrané platné súhlasy všetkých osôb, nebudú postúpené do ďalšieho kola – výberu komisie.
 • Zaregistrujte sa pomocou formulára. Odporúčame poslať viac ako 1, maximálne však 10 fotografií ženícha z vašej svadby.
 • Ženích na sebe musí mať oblek módnej značky BANDI (ostatné doplnky toto spĺňať nemusia).
 • Na snímkach môže byť aj nevesta a svadobní hostia.
 • Všetky osoby zachytené na fotografii musia vyplniť formulár obsahujúci súhlas všetkých týchto osôb s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely a nahrať ho do profilu vo formáte PDF alebo JPEG. Bez tohto súhlasu všetkých osôb nemôžu byť fotografie zaradené do výberu.
 • Všetci maloletí zachytení na fotografiách musia mať takisto vyplnený formulár obsahujúci súhlas zákonného zástupcu s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely. Formulár musí byť podpísaný zákonným zástupcom maloletého.
 • Nahrávanie svadobných fotografií a registrácia jedného páru je možná iba z jednej e-mailovej adresy. Pokiaľ dôjde k registrácii a nahranie rovnakých snímok jedného páru z viacerých e-mailových adries, bude sa vždy počítať iba prvá registrácia.
 • Fotografie musia byť zhotovené v novembri či decembri roku 2019 alebo v roku 2020.
 • Fotografie zasielajte iba vo farebnej podobe. Čiernobiele ani inak zafarbené fotografie nebudú schválené.
 • Fotografie zasielajte iba vo formáte JPEG.
 • Fotografie nesmú obsahovať logá, texty, reklamu, nevhodný a sexuálny obsah či inú grafiku.
 • Okrem týchto kritérií fotografie nemusia spĺňať žiadne pravidlá aranžmánu, kreativite sa medze nekladú.
 • Podmienkou získania odmeny je, že všetky zaslané zábery vlastníte v tlačovej kvalite zodpovedajúcej najmenej 12 Mpx a vlastníte tiež autorské práva k týmto fotografiám.
 • Podmienkou uzavretia zmluvy je, že vlastník ocenenej fotografie poskytne spoločnosti BANDI autorské práva k fotografiám, súhlas k ich prípadnému ďalšiemu spracovaniu a celoplošnú propagáciu a zaistí udelenie uvedeného súhlasu aj od všetkých ostatných osôb zachytených na fotografiách.

 • V prípade neposkytnutia/nezabezpečenia tohto súhlasu, nebude odmena vyplatená.
 • V prípade odobratia súhlasu zo strany vlastníka ocenenej fotografie alebo ktorejkoľvek osoby zachytenej na týchto fotografiách, musí byť odmena vrátená, ak už bola vyplatená.
 • V prípade, že nie ste autorom prihlásených fotografií (napr. keď pre vás fotografie vytváral profesionálny fotograf), odporúčame, aby ste si v zmluve s autorom výslovne dojednali, že vám autor udeľuje licenciu na použitie fotografií v maximálnom možnom rozsahu.
 • Odporúčame tiež, aby vás zmluva s autorom oprávňovala najmä k nasledujúcemu použitiu fotografií:
  • na použitie fotografií v pôvodnej, spracovanej, aj inak pozmenenej podobe
  • k užitiu všetkými spôsobmi použitia, najmä rozmnožovanie diela, rozširovanie diela a na oznamovanie diela verejnosti
  • k užitiu na súkromné ​​aj komerčné účely
  • na použitie v neobmedzenom rozsahu
  • nie ste povinní uvádzať označenie autora
  • ste oprávnení udeliť tretej osobe podlicenciu k fotografiám alebo ich časti
  • ste oprávnení postúpiť licenciu k fotografiám aj bez súhlasu autora
  • licencia je udelená na dobu trvania majetkových práv k fotografiám
  • autor na vás prevedie všetky svoje majetkové práva, ktoré mu ako výrobcovi fotografického diela náležia podľa autorského zákona
 • Vyhlásenie najlepšej svadobnej fotografie prebehne najneskôr 29. 1. 2021.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok akcie, alebo aj jej zrušenia.

Nenašli ste, čo vás zaujímalo? Prečítajte si najčastejšie kladené otázky.