Podmienky

 • Usporiadateľom tejto akcie je obchodná spoločnosť BANDI VAMOS SK s.r.o., sídlo: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 860 431, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130454/B (ďalej len „BANDI VAMOS SK“).
 • Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr v čase registrácie dosiahla vek 18 rokov. Registrovať sa možno elektronicky do 30. 11. 2023, prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke „svadba.bandi.sk“. Fotografie, ktoré nebudú mať po tomto dátume nahrané platné súhlasy všetkých osôb, nebudú zaradené do výberu.
 • Po ukončení registrácie BANDI VAMOS SK (komisia na čele s majiteľom značky BANDI) vyberie z prihlásených fotografií spĺňajúcich všetky podmienky tú najlepšiu.
 • BANDI VAMOS SK vyhlási najlepšiu (víťaznú) fotografiu najneskôr do 28. 2. 2024 oznámením zverejneným na webovej stránke „svadba.bandi.sk“.
 • Do akcie možno prihlásiť maximálne 10 fotografií, ktoré zachytávajú ženícha. Ženích musí mať oblečený oblek módnej značky BANDI (ostatné doplnky toto spĺňať nemusia).
 • Na fotografiách môžu byť zachytení nevesta aj svadobní hostia. Všetky osoby zachytené  na fotografii musia vyplniť formulár obsahujúci súhlas so zverejnením fotografie a jej spracovaním na reklamné účely, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Bez súhlasu všetkých dotknutých osôb nebude fotografia zaradená do výberu.
 • Všetci maloletí zachytení na fotografiách musia mať takisto vyplnený formulár obsahujúci súhlas zákonného zástupcu s uverejnením fotografie a s jej spracovaním pre reklamné účely, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Formulár musí byť podpísaný zákonným zástupcom maloletého.
 • Fotografia musí byť vyhotovená v novembri, prípadne decembri roku 2022 alebo v roku 2023.
 • Fotografie je možné zasielať iba elektronicky vo formáte JPEG, a to vo farebnej podobe. Čiernobiele ani inak zafarbené fotografie nebudú zaradené do výberu.
 • Fotografia nesmie obsahovať logo, texty, reklamu, nevhodný a sexuálny obsah či iné grafiky.
 • Fotografia nemusí byť nijakým osobitným spôsobom štylizovaná („kreativite sa medze nekladú“).
 • Nahrávanie svadobných fotografií a registrácia jedného páru je možná iba z jednej e-mailovej adresy. Pokiaľ dôjde k registrácii a nahraniu rovnakých snímok jedného páru z viacerých e-mailových adries, bude sa vždy počítať iba prvá registrácia.
 • Akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci BANDI VAMOS SK ani ich príbuzní.
 • Najlepšiu fotografiu, vybranú komisiou na čele s majiteľom značky BANDI, odmení BANDI VAMOS SK čiastkou 4.000,- Eur.
 • Odmena bude vyplatená iba ak:
  • všetky zaslané fotografie máte v kvalite zodpovedajúcej rozlíšeniu v rozsahu najmenej 12 Mpx a vlastníte alebo máte k dispozícii autorské práva k týmto fotografiám;
  • platne poskytnete BANDI VAMOS SK neobmedzenú sublicenciu na autorské práva k fotografiám, súhlas na ich prípadné ďalšie spracovanie a celoplošnú propagáciu, súhlas so spracovaním osobných údajov a zabezpečíte udelenie uvedených súhlasov od všetkých osôb zachytených na fotografiách.
 • V prípade odvolania súhlasu podľa predchádzajúceho bodu zo strany vlastníka ocenenej fotografie alebo ktorejkoľvek inej osoby zachytenej na týchto fotografiách musí byť vyplatená odmena vrátená BANDI VAMOS SK v celom rozsahu.
 • Ak nie ste autorom prihlásených fotografií (napr. fotografie vyhotovil profesionálny fotograf), je potrebné, aby ste si v písomnej zmluve s autorom (fotografom) výslovne dohodli, že vám autor poskytuje licenciu na použitie fotografií v maximálnom možnom rozsahu. Odporúčame, aby vás licenčná zmluva s autorom (fotografom) oprávňovala:
  • na použitie fotografií v pôvodnej, spracovanej alebo inak zmenenej podobe,
  • na použitie fotografií všetkými spôsobmi použitia diela, najmä na rozmnožovanie diela, rozširovanie diela a jeho uvedenie na verejnosti,
  • na použitie fotografií na súkromné aj komerčné účely,
  • na použitie fotografií v neobmedzenom rozsahu,
  • na použitie fotografií bez povinnosti uvádzať označenie autora,
  • udeliť tretej osobe sublicenciu a postúpiť licenciu na tretiu osobu, malo by ísť pritom o výhradnú a neobmedzenú licenciu k všetkým majetkovým autorským právam, udelenú na dobu trvania majetkových práv autora k dielu.
 • BANDI VAMOS SK si vyhradzuje právo zmeny podmienok akcie alebo aj jej zrušenia.

Nenašli ste, čo vás zaujímalo? Prečítajte si najčastejšie kladené otázky.